[TNO] データ解析日記 イデオロギーと国名 「ロシア軍閥編」

Pocket

内部データから抜粋

西ロシア解放戦線(WRRF)

WRS_fascism_party: “KONR”
 WRS_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会[Komitet po Osvobozhdeniyu Narodov Rossii]”
 WRS_national_socialism_party: “KONR”
 WRS_national_socialism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 WRS_despotism_party: “KONR”
 WRS_despotism_party_long: “ロシア人民解放委員会[Komitet po Osvobozhdeniyu Narodov Rossii]”
 WRS_socialist_party: “ZRF”
 WRS_socialist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 WRS_communist_party: “ZRF”
 WRS_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”

コミ

 KOM_despotism_coup_party: “パッショナリイ”
 KOM_national_socialism_serov_party: “オルド社会主義党”
 KOM_communist_serov_party: “オルド社会主義党”
 KOM_communist_serov_party_long: “オルド社会主義党(葬儀)”
 KOM_fascism_serov_party: “オルド社会主義党”
 KOM_fascism_serov_party_long: “オルド社会主義党(堕落)”

KOM_Nikolai_Voznesensky: “ニコライ・ヴォズネセンスキー”
 KOM_Alexander_Yakovlev: “アレクサンドル・ヤコヴレフ”
 KOM_Mikhail_Rodionov: “ミハイル・ロディオノフ”
 KOM_Vyacheslav_Malyshev: “ヴャチェスラフ・マルィシェフ”
 KOM_Leonid_Kantorovich: “レオニード・カントロヴィチ”
 KOM_Yegor_Ligachev: “イェゴール・リガチョフ”
 KOM_Alexei_Kosygin: “アレクセイ・コスイギン”
 KOM_Konstantin_Katushev: “コンスタンティン・カトゥーシェフ”
 KOM_Yevsei_Liberman: “イェヴセイ・リベルマン”
 KOM_Gennady_Voronov: “ゲンナディ・ヴォロノフ”
 KOM_Dzhermen_Gvishiani: “ジェルメン・グヴィシアニ”
 KOM_Ivan_Morozov: “イヴァン・モロゾフ”
 KOM_Svetlana_Stalina: “スヴェトラーナ・スターリナ”
 KOM_National_Assembly: “国民議会”
 KOM_Yelena_Bonner: “エレーナ・ボンネル”
 KOM_Georgy_Shakhnazarov: “ゲオルギー・シャフナザロフ”
 KOM_Vadim_Medvedev: “ヴァージム・メドヴェージェフ”
 KOM_Petro_Grigorenko: “ペトロ・グリゴレンコ”
 KOM_Andrei_Zhdanov: “アンドレイ・ジダーノフ”
 KOM_Igor_Kurchatov: “イーゴリ・クルチャトフ”
 KOM_Yekaterina_Furtseva: “エカチェリーナ・フルツェワ”
 KOM_Dmitry_Shepilov: “ドミトリー・シェピーロフ”
 KOM_Vladimir_Semichastny: “ウラジーミル・セミチャストヌィ”
 KOM_Alexander_Shelepin: “アレクサンドル・シェレーピン”
 KOM_Valentin_Glushko: “ヴァレンティン・グルシコ”
 KOM_Dmitry_Ustinov: “ドミトリー・ウスチノフ”
 KOM_Vladimir_Chelomei: “ウラジーミル・チェロメイ”
 KOM_Nikolai_Kardashev: “ニコライ・カルダシェフ”
 KOM_KPK_Presidium: “KPK幹部会”
 KOM_Mikhail_Suslov: “ミハイル・スースロフ”
 KOM_Boris_Ponomaryov: “ボリス・ポノマリョフ”
 KOM_Alexander_Panyushkin: “アレクサンドル・パニュシュキン”
 KOM_Arvids_Pelshe: “アルヴィーズ・ぺリシェ”
 KOM_Svetlana_Bukharina: “スヴェトラーナ・ブハーリナ”
 KOM_Roy_Medvedev: “ロイ・メドヴェージェフ”
 KOM_Alexander_Slepkov: “アレクサンドル・スレプコフ”
 KOM_Vasily_Lytkin: “ヴァシーリー・ルィトキン”
 KOM_Olimpiada_Kozlova: “オリンピアダ・コズロワ”
 KOM_Varlam_Shalamov: “ヴァルラム・シャマロフ”
 KOM_Passionariyy_Organization: “パッショナリイ協会”
 KOM_Igor_Shafarevich: “イーゴリ・シャファレヴィチ”
 KOM_Apollon_Kuzmin: “アポロン・クージミン”
 KOM_Valentin_Rasputin: “ヴァレンティン・ラスプーチン”
 KOM_Ivan_Shevtsov: “イヴァン・シェヴツォフ”
 KOM_Vladimir_Soloukhin: “ウラジーミル・ソロウヒン”
 KOM_Ivan_Serov: “イヴァン・セーロフ”
 KOM_Sergey_Kruglov: “セルゲイ・クルグロフ”
 KOM_Vsevolod_Kochetov: “フセヴォロド・コチェトフ”
 KOM_Alexander_Baygushev: “アレクサンドル・バイグシェフ”
 KOM_Mikhail_Ryumin: “ミハイル・リューミン”
 KOM_Aleksandr_Korotkov: “アレクサンドル・コロトコフ”
 KOM_Lev_Gumilyov: “レフ・グミリョフ”
 KOM_Dmitry_Balashov: “ドミトリー・バラショフ”
 KOM_Sergey_Semanov: “セルゲイ・サマノフ”
 KOM_Vadim_Kozhinov: “ヴァージム・コジノフ”
 KOM_Alexander_Prokhanov: “アレクサンドル・プロハノフ”
 KOM_Sergey_Taboritsky: “セルゲイ・タボリツキー”
 KOM_Pyotr_Shabelsky_Bork: “ピョートル・シャベリスキー=ボルク”
 KOM_Viktor_Larionov: “ヴィクトル・ラリオノフ”
 KOM_Viktor_Larionov_BurgSys: “ヴィクトル・ラリオノフ”
 KOM_Andrey_Dikiy: “アンドレイ・ディキー”
 KOM_Nikolay_Talberg: “ニコライ・タリベルク”
 KOM_Ivan_Melkikh: “イヴァン・メルキフ”
 KOM_AM_Radio_Silence: “通信・応答なし”
 KOM_Ivan_Korolkov: “イヴァン・コロリコフ”
 KOM_Yakov_Pokus: “ヤーコフ・ポクス”
 KOM_Nikolay_Gabov: “ニコライ・ガボフ”
 KOM_Viktor_Lobanov: “ヴィクトル・ロバノフ”
 KOM_Avgustin_Vernikovsky: “アフグスティン・ヴェルニコフスキー”
 KOM_Dmitry_Panin: “ドミトリー・パニン”
 KOM_Alexander_Baluashvili: “アレクサンドル・バルアシュヴィリ”
 KOM_Felix_Serebrov: “フェリックス・セレブロフ”
 KOM_Valentin_Varennikov: “ヴァレンティン・ヴァレンニコフ”
 KOM_Nikolay_Oplesnin: “ニコライ・オプレスニン”
 KOM_Fritz_Schmenkel: “フリッツ・シュメンケル”
 KOM_Vladimir_Bushin: “ウラジーミル・ブーシン”
 KOM_Mikhail_Titov: “ミハイル・ティトフ”
 KOM_Gleb_Sluchenkov: “グレブ・スルチェンコフ”
 KOM_Vladimir_Poremsky: “ウラジーミル・ポレムスキー”
 KOM_Nikolay_Gorokhov: “ニコライ・ゴロホフ”
 KOM_Yuri_Evtukovich: “ユーリー・エフトゥコヴィチ”
 KOM_Vladimir_Chernavin: “ウラジーミル・チェルナヴィン”
 KOM_Timur_Gaidar: “ティムール・ガイダル”
 KOM_Nikolay_Kharmalov: “ニコライ・ハルマロフ”

ヴャトカ

VYT_communist: “ヴャトカ”
 VYT_communist_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_socialist: “ヴャトカ”
 VYT_socialist_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_social_democracy: “ヴャトカ”
 VYT_social_democracy_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_liberal_democracy: “ヴャトカ”
 VYT_liberal_democracy_DEF: “ヴャトカ公国”
 VYT_conservative_democracy: “ヴャトカ”
 VYT_conservative_democracy_DEF: “ヴャトカ公国”
 VYT_authoritarian_democracy: “ヴャトカ”
 VYT_authoritarian_democracy_DEF: “ヴャトカ公国”
 VYT_despotism: “ヴャトカ”
 VYT_despotism_DEF: “ヴャトカ公国”
 VYT_fascism: “ヴャトカ”
 VYT_fascism_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_national_socialism: “ヴャトカ”
 VYT_national_socialism_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_ultranationalism: “ヴャトカ”
 VYT_ultranationalism_DEF: “ヴャトカ”
 VYT_communist_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_socialist_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_social_democracy_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_liberal_democracy_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_conservative_democracy_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_authoritarian_democracy_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_despotism_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_fascism_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_national_socialism_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_ultranationalism_ADJ: “ヴャトカ”
 VYT_communist_party: “ZRF”
 VYT_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 VYT_socialist_party: “RTP”
 VYT_socialist_party_long: “ロシア労働党[Rossiyskaya Trudovaya Partiya]”
 VYT_social_democracy_party: “RND”
 VYT_social_democracy_party_long: “ロシア国家運動[Rossiskoye Natsional Dvizheniye]”
 VYT_liberal_democracy_party: “K-D”
 VYT_liberal_democracy_party_long: “立憲民主党[Konstitutsionno-Demokraticheskaya Partiya]”
 VYT_conservative_democracy_party: “VNS”
 VYT_conservative_democracy_party_long: “全ロシア国民連合[Vserossiyskiy Natsional’nyy Soyuz]”
 VYT_authoritarian_democracy_party: “NTS”
 VYT_authoritarian_democracy_party_long: “国民労働連合[Narodnno-Trudovoy Soyuz]”
 VYT_despotism_party: “ROVS”
 VYT_despotism_party_long: “ロシア全軍連合[Russkiy Obshche-Voinskiy Soyuz]”
 VYT_fascism_party: “RNSUV”
 VYT_fascism_party_long: “ロシア退役軍人国民連合[Russkiy Natsionalnyy Soyuz Uchastnikov Voyny]”
 VYT_national_socialism_party: “RNSD”
 VYT_national_socialism_party_long: “ロシア国家社会主義運動[Rossiskoye Natsional Sotsialisticheskoye Dvizheniye]”
 VYT_ultranationalism_party: “再生派”
 VYT_ultranationalism_party_long: “再生派[Vozrozhdeniye]”

サマラ

 SAM_communist_party: “ZRF”
 SAM_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 SAM_socialist_party: “ジューコフ派”
 SAM_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 SAM_despotism_party: “KONR”
 SAM_despotism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 SAM_fascism_party: “KONR”
 SAM_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会”

アーリア同胞団

 PRM_communist_party: “ZRF”
 PRM_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 PRM_socialist_party: “ジューコフ派”
 PRM_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 PRM_despotism_party: “VTNS”
 PRM_despotism_party_long: “全ロシア皇帝=人民連合”
 PRM_fascism_party: “TSM”
 PRM_fascism_party_long: “青年王党派連合[Tsarskiy Soyuz Mladorossov]”
 PRM_national_socialism_party: “アーリア同胞団”
 PRM_national_socialism_party_long: “アーリア同胞団”

ヴォログダ

 VOL_fascism: “ヴォログダ”
 VOL_fascism_DEF: “ヴォログダ”
 VOL_despotism: “ヴォログダ”
 VOL_despotism_DEF: “ヴォログダ”
 VOL_communist: “ヴォログダ”
 VOL_communist_DEF: “ヴォログダ”
 VOL_socialist: “ヴォログダ”
 VOL_socialist_DEF: “ヴォログダ”
 VOL_national_socialism: “ヴォログダ”
 VOL_national_socialism_DEF: “ヴォログダ”
 VOL_fascism_ADJ: “ヴォログダ”
 VOL_national_socialism_ADJ: “ヴォログダ”
 VOL_communist_ADJ: “ヴォログダ”
 VOL_despotism_ADJ: “ヴォログダ”
 VOL_socialist_ADJ: “ヴォログダ”
 VOL_fascism_party: “KONR”
 VOL_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 VOL_national_socialism_party: “KONR”
 VOL_national_socialism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 VOL_despotism_party: “NS – V”
 VOL_despotism_party_long: “Narodnoye Sobraniye – Voyenshchina”
 VOL_socialist_party: “ジューコフ派”
 VOL_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 VOL_communist_party: “ZRF”
 VOL_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”

ゴーリキー

GOR_communist_party: “ゴーリコフスキー・ソヴィエト”
 GOR_communist_party_long: “ゴーリコフスキー・ソヴィエト”
 GOR_socialist_party: “ジューコフ派”
 GOR_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 GOR_social_democracy_party: “DSNP”
 GOR_social_democracy_party_long: “民主社会主義人民党”
 GOR_liberal_democracy_party: “産業派”
 GOR_liberal_democracy_party_long: “産業派”
 GOR_conservative_democracy_party: “ロシア民主選択党”
 GOR_conservative_democracy_party_long: “ロシア民主主義という選択肢”
 GOR_authoritarian_democracy_party: “産業派”
 GOR_authoritarian_democracy_party_long: “産業派”
 GOR_fascism_party: “KONR”
 GOR_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 GOR_despotism_party: “KGT”
 GOR_despotism_party_long: “ゴーリキー戦車隊”
 GOR_national_socialism_party: “PNSD”
 GOR_national_socialism_party_long: “ロシア国家社会主義運動”
 GOR_ultranationalism_party: “パッショナリイ-ユーラシア主義”
 GOR_ultranationalism_party_long: “パッショナリイ-ユーラシア主義”

タタールスタン

TAR_communist_party: “ZRF”
 TAR_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 TAR_socialist_party: “ジューコフ派”
 TAR_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 TAR_despotism_party: “正統派君主主義者”
 TAR_despotism_party_long: “正統派君主主義者”
 TAR_fascism_party: “KONR”
 TAR_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 TAR_national_socialism_party: “KONR”
 TAR_national_socialism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 TAR_social_democracy_party: “DSNP”
 TAR_social_democracy_party_long: “民主社会主義人民党[Demokraticheskaya Sotsialisticheskaya Narodnaya Partiya]”
 TAR_liberal_democracy_party: “BTİÜ”
 TAR_liberal_democracy_party_long: “全タタール中央党”
 TAR_conservative_democracy_party: “PDIN”
 TAR_conservative_democracy_party_long: “民主中立党”
 TAR_authoritarian_democracy_party: “BTİÜ”
 TAR_authoritarian_democracy_party_long: “全タタール中央党”
 TAR_ultranationalism_party: “パッショナリイ-ユーラシア主義”
 TAR_ultranationalism_party_long: “パッショナリイ-ユーラシア主義”

バシキール

 BKR_communist_party: “ZRF”
 BKR_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 BKR_socialist_party: “ジューコフ派”
 BKR_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 BKR_social_democracy_party: “DSNP”
 BKR_social_democracy_party_long: “民主社会主義人民党”
 BKR_conservative_democracy_party: “BMH”
 BKR_conservative_democracy_party_long: “バシキール国民運動”
 BKR_authoritarian_democracy_party: “BMH”
 BKR_authoritarian_democracy_party_long: “バシキール国民運動”
 BKR_despotism_party: “正統派君主主義者”
 BKR_despotism_party_long: “正統派君主主義者”
 BKR_fascism_party: “KONR”
 BKR_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会[Komitet Osvobozhdeniya Narodov Rossi]”
 BKR_national_socialism_party: “KONR”
 BKR_national_socialism_party_long: “ロシア人民解放委員会[Komitet Osvobozhdeniya Narodov Rossii]”
 BKR_ultranationalism_party: “パッショナリイ-ユーラシア主義”
 BKR_ultranationalism_party_long: “パッショナリイ-ユーラシア主義”

オネガ

 ONG_fascism: “オネガ”
 ONG_fascism_DEF: “オネガ”
 ONG_liberal_democracy: “オネガ”
 ONG_liberal_democracy_DEF: “オネガ”
 ONG_social_democracy: “オネガ”
 ONG_social_democracy_DEF: “オネガ”
 ONG_conservative_democracy: “オネガ”
 ONG_conservative_democracy_DEF: “反共義勇防衛軍”
 ONG_authoritarian_democracy: “オネガ”
 ONG_authoritarian_democracy_DEF: “反共義勇防衛軍”
 ONG_despotism: “オネガ”
 ONG_despotism_DEF: “反共義勇防衛軍”
 ONG_communist: “オネガ”
 ONG_communist_DEF: “オネガ”
 ONG_socialist: “オネガ”
 ONG_socialist_DEF: “オネガ”
 ONG_national_socialism: “オネガ”
 ONG_national_socialism_DEF: “オネガ”
 ONG_ultranationalism: “オネガ”
 ONG_ultranationalism_DEF: “オネガ”
 ONG_fascism_ADJ: “オネガ”
 ONG_liberal_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_social_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_conservative_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_authoritarian_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_communist_ADJ: “オネガ”
 ONG_despotism_ADJ: “オネガ”
 ONG_socialist_ADJ: “オネガ”
 ONG_national_socialism_ADJ: “オネガ”
 ONG_ultranationalism_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_fascism: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_fascism_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_liberal_democracy: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_liberal_democracy_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_conservative_democracy: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_conservative_democracy_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_authoritarian_democracy: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_authoritarian_democracy_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_despotism: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_despotism_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_communist: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_communist_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_socialist: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_socialist_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_national_socialism: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_national_socialism_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_ultranationalism: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_ultranationalism_DEF: “北ロシア共和国”
 ONG_unity_fascism_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_liberal_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_conservative_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_authoritarian_democracy_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_communist_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_despotism_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_socialist_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_national_socialism_ADJ: “オネガ”
 ONG_unity_ultranationalism_ADJ: “オネガ”
 ONG_communist_party: “ZRF”
 ONG_communist_party_long: “西ロシア革命戦線[Zapadnorusskiy Revolyutsionnyy Front]”
 ONG_socialist_party: “ジューコフ派”
 ONG_socialist_party_long: “ジューコフ派”
 ONG_social_democracy_party: “ジューコフ派(急進派)”
 ONG_social_democracy_party_long: “ジューコフ派(急進派)”
 ONG_unity_social_democracy_party: “北ロシア共和党左派”
 ONG_unity_social_democracy_party_long: “RPRS”
 ONG_liberal_democracy_party: “北ロシア共和党”
 ONG_liberal_democracy_party_long: “RPRS”
 ONG_conservative_democracy_party: “北ロシア共和党”
 ONG_conservative_democracy_party_long: “RPRS”
 ONG_authoritarian_democracy_party: “北ロシア共和党右派”
 ONG_authoritarian_democracy_party_long: “RPRS”
 ONG_unity_authoritarian_democracy_party: “北ロシア共和党右派”
 ONG_unity_authoritarian_democracy_party_long: “RPRS”
 ONG_despotism_party: “PDAG”
 ONG_despotism_party_long: “反共義勇防衛軍”
 ONG_fascism_party: “KONR”
 ONG_fascism_party_long: “ロシア人民解放委員会”
 ONG_national_socialism_party: “KONR”
 ONG_national_socialism_party_long: “ロシア人民解放委員会[Komitet po Osvobozhdeniyu Narodov Rossii]”
 ONG_ultranationalism_party: “パッショナリイ-ユーラシア主義”
 ONG_ultranationalism_party_long: “パッショナリイ-ユーラシア主義”

ウラル連盟

 URL_communist_party: “UKB”
 URL_communist_party_long: “ウラル共産主義ブロック”
 URL_socialist_party: “全国コミューン”
 URL_socialist_party_long: “全国コミューン”
 URL_authoritarian_democracy_party: “ヴォルクタの子供たち”
 URL_authoritarian_democracy_party_long: “ヴォルクタの子供たち”
 URL_fascism_party: “フージンガーの一味”
 URL_fascism_party_long: “フージンガーの一味”
 URL_national_socialism_party: “フージンガーの一味”
 URL_national_socialism_party_long: “フージンガーの一味”
 URL_ultranationalism_party: “SS忠誠派”
 URL_ultranationalism_party_long: “SS忠誠派”

オレンブルク

 ORE_communist_party: “マレンコフ派”
 ORE_socialist_party: “全国コミューン”

 ORE_communist_party_long: “マレンコフ派”
 ORE_socialist_party_long: “全国コミューン”
 ORE_liberal_democracy: “オレンブルク”
 ORE_liberal_democracy_DEF: “オレンブルク”
 ORE_conservative_democracy: “オレンブルク”
 ORE_conservative_democracy_DEF: “オレンブルク”
 ORE_authoritarian_democracy: “オレンブルク”
 ORE_authoritarian_democracy_DEF: “オレンブルク”
 ORE_social_democracy: “オレンブルク”
 ORE_social_democracy_DEF: “オレンブルク”
 ORE_social_democracy_ADJ: “オレンブルク”
 ORE_liberal_democracy_ADJ: “オレンブルク”
 ORE_conservative_democracy_ADJ: “オレンブルク”
 ORE_authoritarian_democracy_ADJ: “オレンブルク”
 ORE_authoritarian_democracy_party: “ブルバ派”
 ORE_authoritarian_democracy_party_long: “ブルバ派”

オルスク(ディスレヴァンガー旅団)

 DRL_socialist_party: “ロシア徴兵同盟”
 DRL_socialist_party_long: “ロシア徴兵同盟”
 DRL_authoritarian_democracy_party: “傭兵シンジケート連合”
 DRL_authoritarian_democracy_party_long: “傭兵シンジケート連合”
 DRL_fascism_party: “ドイツ国防軍兵士”
 DRL_fascism_party_long: “ドイツ国防軍兵士”
 DRL_national_socialism_party: “ディルレヴァンガー忠誠派”
 DRL_national_socialism_party_long: “ディルレヴァンガー忠誠派”
 DRL_DED_socialist_party: “支配者なし”
 DRL_DED_socialist_party_long: “支配者なし”

マグニトゴルスク

MGN_NKVD_communist: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_NKVD_communist_DEF: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_NKVD_socialist: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_NKVD_socialist_DEF: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_NKVD_despotism: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_NKVD_despotism_DEF: “NKVD・マグニトゴルスク”
 MGN_regional_unifier_2_communist: “NKVD・南ウラル”
 MGN_regional_unifier_2_communist_DEF: “NKVD・南ウラル”
 MGN_regional_unifier_2_socialist: “NKVD・南ウラル”
 MGN_regional_unifier_2_socialist_DEF: “NKVD・南ウラル”
 MGN_regional_unifier_2_despotism: “NKVD・南ウラル”
 MGN_regional_unifier_2_despotism_DEF: “NKVD・南ウラル”
 MGN_communist_party: “MRS”
 MGN_communist_party_long: “マグニトゴルスク・革命ソヴィエト”
 MGN_socialist_party: “MSA”
 MGN_socialist_party_long: “マグニトゴルスク社会主義同盟”
 MGN_authoritarian_democracy_party: “技術官僚派”
 MGN_authoritarian_democracy_party_long: “技術官僚派”
 MGN_despotism_party: “技術官僚派”
 MGN_despotism_party_long: “技術官僚派”
 MGN_nkvd_coup_communist_long: “チェリャビンスク臨時政府”
 MGN_nkvd_coup_communist: “臨時政府”
 MGN_nkvd_trad_despotism_long: “NKVD派”
 MGN_nkvd_trad_despotism: “NKVD派”
 MGN_nkvd_coup_despotism_long: “NKVD派”
 MGN_nkvd_coup_despotism: “NKVD派”
 MGN_nkvd_communist_long: “マグニトゴルスク・革命ソヴィエト”
 MGN_nkvd_communist: “MRS”
 MGN_nkvd_socialist_long: “マグニトゴルスク人民ソビエト”
 MGN_nkvd_socialist: “NSM”
 MGN_nkvd_WRF_authoritarian_democracy_long: “マグニトゴルスク指導者委員会”
 MGN_nkvd_WRF_authoritarian_democracy: “マグニトゴルスク指導者委員会”
 MGN_nkvd_WRF_despotism_long: “マグニトゴルスク統合ソビエト”
 MGN_nkvd_WRF_despotism: “MOS”

チュメニ

TYM_communist: “チュメニ”
 TYM_communist_DEF: “西シベリア人民共和国”
 TYM_socialist: “チュメニ”
 TYM_socialist_DEF: “西シベリア人民共和国”
 TYM_liberal_democracy: “チュメニ”
 TYM_liberal_democracy_DEF: “チュメニ”
 TYM_conservative_democracy: “チュメニ”
 TYM_conservative_democracy_DEF: “チュメニ”
 TYM_authoritarian_democracy: “チュメニ”
 TYM_authoritarian_democracy_DEF: “チュメニ”
 TYM_despotism: “チュメニ”
 TYM_despotism_DEF: “チュメニ”
 TYM_fascism: “チュメニ”
 TYM_fascism_DEF: “チュメニ”
 TYM_ultranationalism: “チュメニ”
 TYM_ultranationalism_DEF: “チュメニ”
 TYM_communist_ADJ: “チュメニ”
 TYM_socialist_ADJ: “チュメニ”
 TYM_liberal_democracy_ADJ: “チュメニ”
 TYM_conservative_democracy_ADJ: “チュメニ”
 TYM_authoritarian_democracy_ADJ: “チュメニ”
 TYM_despotism_ADJ: “チュメニ”
 TYM_fascism_ADJ: “チュメニ”
 TYM_ultranationalism_ADJ: “チュメニ”
 TYM_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 TYM_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 TYM_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 TYM_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 TYM_social_democracy_party: “RNP”
 TYM_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 TYM_liberal_democracy_party: “PSD”
 TYM_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党”
 TYM_conservative_democracy_party: “PSR”
 TYM_conservative_democracy_party_long: “社会改革党”
 TYM_authoritarian_democracy_party: “UKGS”
 TYM_authoritarian_democracy_party_long: “ウラル政府救済委員会”
 TYM_despotism_party: “黒連盟”
 TYM_despotism_party_long: “黒連盟”
 TYM_fascism_party: “RFP”
 TYM_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 TYM_national_socialism_party: “RFP”
 TYM_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 TYM_ultranationalism_party: “黒連盟”
 TYM_ultranationalism_party_long: “黒連盟”

スヴェルドロフスク

 SVR_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 SVR_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 SVR_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 SVR_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 SVR_social_democracy_party: “RNP”
 SVR_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 SVR_liberal_democracy_party: “PSD”
 SVR_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党”
 SVR_conservative_democracy_party: “LPR”
 SVR_conservative_democracy_party_long: “ロシア変革同盟”
 SVR_authoritarian_democracy_party: “UKGS”
 SVR_authoritarian_democracy_party_long: “ウラル政府救済委員会”
 SVR_despotism_party: “黒連盟”
 SVR_despotism_party_long: “黒連盟”
 SVR_monarchy_party: “PIR”
 SVR_monarchy_party_long: “帝国摂政政府”
 SVR_fascism_party: “RFP”
 SVR_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 SVR_national_socialism_party: “RFP”
 SVR_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 SVR_ultranationalism_party: “黒連盟”
 SVR_ultranationalism_party_long: “黒連盟”

オムスク

 OMS_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 OMS_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 OMS_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 OMS_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 OMS_despotism_party: “ChL(カルブィシェヴァ忠誠派)”
 OMS_despotism_party_long: “黒連盟(カルブィシェヴァ忠誠派)”
 OMS_fascism_party: “RFP”
 OMS_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 OMS_national_socialism_party: “RFP”
 OMS_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

ズラトゥースト共和国

 ZLT_communist_party: “VKP(b)”
 ZLT_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 ZLT_socialist_party: “VKP(b)”
 ZLT_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 ZLT_social_democracy_party: “RNP”
 ZLT_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 ZLT_liberal_democracy_party: “ZPP”
 ZLT_liberal_democracy_party_long: “ズラトウースト繁栄党[Zlatoustskaya Partiya Protsvetaniya]”
 ZLT_conservative_democracy_party: “PSR”
 ZLT_conservative_democracy_party_long: “社会改革党”
 ZLT_authoritarian_democracy_party: “産業派”
 ZLT_authoritarian_democracy_party_long: “産業派”
 ZLT_despotism_party: “黒連盟”
 ZLT_despotism_party_long: “黒連盟”
 ZLT_ultranationalism_party: “黒連盟”
 ZLT_ultranationalism_party_long: “黒連盟”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_liberal_democracy: “ウラル共和国”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_liberal_democracy_DEF: “ウラル共和国”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_liberal_democracy_ADJ: “ウラル”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_authoritarian_democracy: “ウラル共和国”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_authoritarian_democracy_DEF: “ウラル共和国”
 ZLT_SERENE_REPUBLIC_authoritarian_democracy_ADJ: “ウラル”
 YGR_ZLATOUST_conservative_democracy: “ネネツ共和国”
 YGR_ZLATOUST_conservative_democracy_DEF: “ネネツ共和国”
 YGR_ZLATOUST_conservative_democracy_ADJ: “ネネツ”
 SVR_ZLATOUST_conservative_democracy: “ハンティ=マンシースク統一戦線”
 SVR_ZLATOUST_conservative_democracy_DEF: “ハンティ=マンシースク統一戦線”
 SVR_ZLATOUST_conservative_democracy_ADJ: “ハンティ=マンシースク”
 TYM_ZLATOUST_authoritarian_democracy: “チュメニ保護領”
 TYM_ZLATOUST_authoritarian_democracy_DEF: “チュメニ保護領”
 TYM_ZLATOUST_authoritarian_democracy_ADJ: “チュメニ”
 OMS_ZLATOUST_authoritarian_democracy: “オムスク国家再生委員会”
 OMS_ZLATOUST_authoritarian_democracy_DEF: “オムスク国家再生委員会”
 OMS_ZLATOUST_authoritarian_democracy_ADJ: “オムスク”

ヴォルクタ

VOR_fascism: “ヴォルクタ”
 VOR_fascism_DEF: “ヴォルクタ”
 VOR_despotism: “ヴォルクタ”
 VOR_despotism_DEF: “ヴォルクタ矯正労働キャンプ”
 VOR_communist: “ヴォルクタ”
 VOR_communist_DEF: “ヴォルクタ”
 VOR_socialist: “ヴォルクタ”
 VOR_socialist_DEF: “ヴォルクタ”
 VOR_national_socialism: “ヴォルクタ”
 VOR_national_socialism_DEF: “ヴォルクタ”
 VOR_fascism_ADJ: “ヴォルクタ”
 VOR_national_socialism_ADJ: “ヴォルクタ”
 VOR_communist_ADJ: “ヴォルクタ”
 VOR_despotism_ADJ: “ヴォルクタ”
 VOR_socialist_ADJ: “ヴォルクタ”
 VOR_communist_party: “VKP(B)”
 VOR_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 VOR_socialist_party: “VKP(B)”
 VOR_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 VOR_despotism_party: “OTK NKVD”
 VOR_despotism_party_long: “内務人民委員部独立労働者コロニー”
 VOR_fascism_party: “RFP”
 VOR_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 VOR_national_socialism_party: “RFP”
 VOR_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

自由飛行士団

 FAV_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 FAV_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 FAV_socialist_party: “ヴォルニエ飛行士”
 FAV_socialist_party_long: “ヴォルニエ飛行士”
 FAV_despotism_party: “黒連盟”
 FAV_despotism_party_long: “黒連盟”
 FAV_fascism_party: “RFP”
 FAV_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 FAV_national_socialism_party: “RFP”
 FAV_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

ユグラ

YGR_fascism: “ユグラ”
 YGR_fascism_DEF: “ユグラ”
 YGR_liberal_democracy: “ユグラ”
 YGR_liberal_democracy_DEF: “ユグラ”
 YGR_conservative_democracy: “ユグラ”
 YGR_conservative_democracy_DEF: “ユグラ”
 YGR_social_democracy: “ユグラ”
 YGR_social_democracy_DEF: “ユグラ”
 YGR_authoritarian_democracy: “ユグラ”
 YGR_authoritarian_democracy_DEF: “ユグラ盗賊領”
 YGR_despotism: “ユグラ”
 YGR_despotism_DEF: “ユグラ”
 YGR_communist: “ユグラ”
 YGR_communist_DEF: “ユグラ”
 YGR_socialist: “ユグラ”
 YGR_socialist_DEF: “ユグラ”
 YGR_national_socialism: “ユグラ”
 YGR_national_socialism_DEF: “ユグラ”
 YGR_ultranationalism: “ユグラ”
 YGR_ultranationalism_DEF: “ユグラ”
 YGR_fascism_ADJ: “ユグラ”
 YGR_liberal_democracy_ADJ: “ユグラ”
 YGR_conservative_democracy_ADJ: “ユグラ”
 YGR_social_democracy_ADJ: “ユグラ”
 YGR_authoritarian_democracy_ADJ: “ユグラ”
 YGR_despotism_ADJ: “ユグラ”
 YGR_communist_ADJ: “ユグラ”
 YGR_socialist_ADJ: “ユグラ”
 YGR_national_socialism_ADJ: “ユグラ”
 YGR_ultranationalism_ADJ: “ユグラ”
 YGR_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 YGR_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 YGR_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 YGR_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 YGR_social_democracy_party: “RNP”
 YGR_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 YGR_liberal_democracy_party: “PSD”
 YGR_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党”
 YGR_conservative_democracy_party: “PNV”
 YGR_conservative_democracy_party_long: “ネネツ復興党[Partiya Nenetskogo Vozrozhdeniya]”
 YGR_authoritarian_democracy_party: “OPL”
 YGR_authoritarian_democracy_party_long: “ハリストス正教会”
 YGR_despotism_party: “VvZ”
 YGR_despotism_party_long: “掟の盗賊”
 YGR_fascism_party: “RFP”
 YGR_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 YGR_national_socialism_party: “RFP”
 YGR_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 YGR_ultranationalism_party: “黒連盟”
 YGR_ultranationalism_party_long: “黒連盟”

トムスク

 TOM_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 TOM_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 TOM_socialist_party: “ノヴゴロド運動”
 TOM_socialist_party_long: “グマニスティ(ヒューマニスト)”
 TOM_social_democracy_party: “グマニスティ”
 TOM_social_democracy_party_long: “グマニスティ(ヒューマニスト)”
 TOM_liberal_democracy_party: “モダニスティ”
 TOM_liberal_democracy_party_long: “モダニスティ(モダニスト)”
 TOM_conservative_democracy_party: “デカブリスティ”
 TOM_conservative_democracy_party_long: “デカブリスティ(デカブリスト)”
 TOM_authoritarian_democracy_party: “バスティリャリー”
 TOM_authoritarian_democracy_party_long: “バスティリャリー(バスティラード)”

ノヴォシビルスク

NOV_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 NOV_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 NOV_socialist_party: “ナロードニキ”
 NOV_socialist_party_long: “ナロードニキ”
 NOV_social_democracy_party: “RNP”
 NOV_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 NOV_liberal_democracy_party: “DPS”
 NOV_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党”
 NOV_conservative_democracy_party: “RAPP”
 NOV_conservative_democracy_party_long: “ロシア農産工業党”
 NOV_authoritarian_democracy_party: “ノヴォシビルスク・シロヴィキ”
 NOV_authoritarian_democracy_party_long: “ノヴォシビルスク・シロヴィキ”
 NOV_despotism_party: “リューリク忠誠派”
 NOV_despotism_party_long: “リューリク忠誠派”
 NOV_fascism_party: “RFP”
 NOV_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 NOV_national_socialism_party: “RFP”
 NOV_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 NOV_ultranationalism_party: “CL”
 NOV_ultranationalism_party_long: “黒連盟”

ケメロヴォ

KEM_communist: “ケメロヴォ”
 KEM_communist_DEF: “ケメロヴォ”
 KEM_socialist: “ケメロヴォ”
 KEM_socialist_DEF: “ケメロヴォ”
 KEM_despotism: “ケメロヴォ”
 KEM_despotism_DEF: “ケメロヴォ公国”
 KEM_fascism: “ケメロヴォ”
 KEM_fascism_DEF: “ケメロヴォ”
 KEM_communist_ADJ: “ケメロヴォ”
 KEM_socialist_ADJ: “ケメロヴォ”
 KEM_despotism_ADJ: “ケメロヴォ”
 KEM_fascism_ADJ: “ケメロヴォ”
 KEM_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 KEM_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 KEM_socialist_party: “ND”
 KEM_socialist_party_long: “ノヴゴロド運動”
 KEM_despotism_party: “ゼムスキー・ソボル”
 KEM_despotism_party_long: “ゼムスキー・ソボル”
 KEM_fascism_party: “RFP”
 KEM_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 KEM_national_socialism_party: “RFP”
 KEM_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

クラスノヤルスク

KRS_authoritarian_democracy: “クラスノヤルスク”
 KRS_authoritarian_democracy_DEF: “クラスノヤルスク暫定政府”
 KRS_authoritarian_democracy_ADJ: “クラスノヤルスク”
 KRS_authoritarian_democracy_party: “PSR”
 KRS_authoritarian_democracy_party_long: “社会改革党[Partiya Sotsial’noy Reformy]”
 KRS_communist_party: “PSR – Left”
 KRS_communist_party_long: “Partiya Sotsial’noy Reformy – Left”
 KRS_conservative_democracy_party: “PSR – Right”
 KRS_conservative_democracy_party_long: “Partiya Sotsial’noy Reformy – Right”
 KRS_despotism_party: “RPV”
 KRS_despotism_party_long: “ロシア退役軍人党”

シベリア黒衛軍

SBA_communist: “シベリア黒衛軍”
 SBA_communist_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_socialist: “シベリア黒衛軍”
 SBA_socialist_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_liberal_democracy: “シベリア黒衛軍”
 SBA_liberal_democracy_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_conservative_democracy: “シベリア黒衛軍”
 SBA_conservative_democracy_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_authoritarian_democracy: “シベリア黒衛軍”
 SBA_authoritarian_democracy_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_despotism: “シベリア黒衛軍”
 SBA_despotism_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_fascism: “シベリア黒衛軍”
 SBA_fascism_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_ultranationalism: “シベリア黒衛軍”
 SBA_ultranationalism_DEF: “シベリア黒衛軍”
 SBA_communist_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_socialist_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_liberal_democracy_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_conservative_democracy_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_authoritarian_democracy_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_despotism_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_fascism_ADJ: “黒衛軍”
 SBA_ultranationalism_ADJ: “ハカシア”
 SBA_communist_party: “ボリシェヴィキ・ソヴェト”
 SBA_communist_party_long: “ボリシェヴィキ・ソヴェト”
 SBA_socialist_party: “無政府主義ソヴェト”
 SBA_socialist_party_long: “シベリア無政府主義ソヴェト”
 SBA_liberal_democracy_party: “民間商社”
 SBA_liberal_democracy_party_long: “民間商社”
 SBA_conservative_democracy_party: “保守ソヴェト”
 SBA_conservative_democracy_party_long: “保守ソヴェト”
 SBA_social_democracy_party: “進歩ソヴェト”
 SBA_social_democracy_party_long: “進歩ソヴェト”
 SBA_authoritarian_democracy_party: “孤立主義ソヴェト”
 SBA_authoritarian_democracy_party_long: “孤立主義ソヴェト”
 SBA_despotism_party: “黒衛軍”
 SBA_despotism_party_long: “黒衛軍[Chernaya Armiya]”
 SBA_fascism_party: “RFP残党”
 SBA_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党の残党”
 SBA_national_socialism_party: “RFP残党”
 SBA_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党の残党”
 SBA_ultranationalism_party: “黒シャツ隊”
 SBA_ultranationalism_party_long: “黒シャツ隊”
 NOV_socialist_party_collapse: “ノヴォシビルスク労組連合”
 NOV_socialist_party_collapse_long: “ノヴォシビルスク労組連合”
 KAL_socialist_party_collapse: “北シベリア・ソヴェト”
 KAL_socialist_party_collapse_long: “北シベリア・ソヴェト”
 KRS_social_democracy_collapse: “SDPK”
 KRS_social_democracy_collapse_long: “クラスノヤルスク社会民主党”
 TAN_socialist_collapse: “TTAQN”
 TAN_socialist_collapse_long: “トゥヴァ人民革命党”

オイロティア

ALT_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 ALT_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 ALT_socialist_party: “SSO”
 ALT_socialist_party_long: “自由コミューン連合”
 ALT_despotism_party: “リューリク忠誠派”
 ALT_despotism_party_long: “リューリク忠誠派”
 ALT_fascism_party: “ANP”
 ALT_fascism_party_long: “アルタイ忠誠党”
 ALT_national_socialism_party: “RFP”
 ALT_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

イルクーツク

IRK_communist: “イルクーツク”
 IRK_communist_DEF: “ソビエト最高幹部会”
 IRK_socialist: “イルクーツク”
 IRK_socialist_DEF: “ソビエト最高幹部会”
 IRK_despotism: “イルクーツク”
 IRK_despotism_DEF: “ソビエト最高幹部会”
 IRK_fascism: “イルクーツク”
 IRK_fascism_DEF: “ソビエト最高幹部会”
 IRK_communist_ADJ: “ソビエト”
 IRK_socialist_ADJ: “ソビエト”
 IRK_despotism_ADJ: “ソビエト”
 IRK_fascism_ADJ: “ソビエト”
 IRK_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 IRK_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 IRK_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ・サブリン派)”
 IRK_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ・サブリン派)”
 IRK_despotism_party: “RTL”
 IRK_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 IRK_fascism_party: “RFP”
 IRK_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 IRK_national_socialism_party: “RFP”
 IRK_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

ブリヤート

 BRY_communist: “ブリヤート”
 BRY_communist_DEF: “ブリヤート自治ソビエト社会主義共和国”
 BRY_socialist: “ブリヤート”
 BRY_socialist_DEF: “ブリヤート自治ソビエト社会主義共和国”
 BRY_despotism: “ブリヤート”
 BRY_despotism_DEF: “ブリヤート”
 BRY_fascism: “ブリヤート”
 BRY_fascism_DEF: “ブリヤート”
 BRY_communist_ADJ: “ブリヤート”
 BRY_socialist_ADJ: “ブリヤート”
 BRY_despotism_ADJ: “ブリヤート”
 BRY_fascism_ADJ: “ブリヤート”

 BRY_newparty_party_long: “自由ソビエト共産党”
 BRY_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 BRY_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 BRY_socialist_party: “VKP(ボリシェヴィキ・サブリン派)”
 BRY_socialist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ・サブリン派)”
 BRY_despotism_party: “RTL”
 BRY_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 BRY_fascism_party: “RFP”
 BRY_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 BRY_national_socialism_party: “RFP”
 BRY_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

アムール

AMR_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 AMR_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 AMR_socialist_party: “サブリン派”
 AMR_socialist_party_long: “サブリン派”
 AMR_despotism_party: “社会改革党”
 AMR_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 AMR_fascism_party: “RFP”
 AMR_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 AMR_national_socialism_party: “RFP”
 AMR_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

マガダン

MAG_fascism: “マガダン”
 MAG_fascism_DEF: “マガダン自由国”
 MAG_national_socialism: “マガダン”
 MAG_national_socialism_DEF: “マガダン自由国”
 MAG_despotism: “マガダン”
 MAG_despotism_DEF: “マガダン”
 MAG_fascism_ADJ: “マガダン”
 MAG_national_socialism_ADJ: “マガダン”
 MAG_despotism_ADJ: “マガダン”
 MAG_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 MAG_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 MAG_socialist_party: “サブリン派”
 MAG_socialist_party_long: “サブリン派”
 MAG_despotism_party: “RTL”
 MAG_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 MAG_fascism_party: “RFP”
 MAG_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 MAG_national_socialism_party: “RFP”
 MAG_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 MAG_reg_fascism_party: “RNTP-SG”
 MAG_reg_fascism_party_long: “ロシア国民労働党(旧衛兵)”
 MAG_reg_despotism_party: “RNTP-T”
 MAG_reg_despotism_party_long: “ロシア国民労働党(トルドヴィキ)”
 MAG_reg_authoritatian_democrat_party: “RNTP-R”
 MAG_reg_authoritatian_democrat_party_long: “ロシア国民労働党(改革派)”

チタ

CHT_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 CHT_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 CHT_socialist_party: “サブリン派”
 CHT_socialist_party_long: “サブリン派”
 CHT_social_democracy_party: “RNP”
 CHT_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 CHT_liberal_democracy_party: “DPS”
 CHT_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党”
 CHT_conservative_democracy_party: “PSR”
 CHT_conservative_democracy_party_long: “社会改革党”
 CHT_authoritarian_democracy_party: “RTL”
 CHT_authoritarian_democracy_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 CHT_despotism_party: “RTL”
 CHT_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 CHT_fascism_party: “RFP”
 CHT_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 CHT_national_socialism_party: “RFP”
 CHT_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 CHT_ultranationalism_party: “CL”
 CHT_ultranationalism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

シベリア

KAL_communist_party: “コスティンツィー”
 KAL_communist_party_long: “コスティンツィー”
 KAL_socialist_party: “コスティンツィー”
 KAL_socialist_party_long: “コスティンツィー”
 ALT_REVOLT_socialist: “シベリア労働者農民連合”
 ALT_REVOLT_socialist_DEF: “シベリア労働者農民連合”
 ALT_REVOLT_socialist_ADJ: “シベリア”

カムチャツカ

KMC_fascism: “カムチャツカ”
 KMC_fascism_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_despotism: “カムチャツカ”
 KMC_despotism_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_communist: “カムチャツカ”
 KMC_communist_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_socialist: “カムチャツカ”
 KMC_socialist_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_fascism_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_communist_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_despotism_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_socialist_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_communist_party: “VKP(ボリシェヴィキ)”
 KMC_communist_party_long: “全連邦共産党(ボリシェヴィキ)”
 KMC_socialist_party: “サブリン派”
 KMC_socialist_party_long: “サブリン派”
 KMC_despotism_party: “RTL”
 KMC_despotism_party_long: “ロシア皇帝同盟”
 KMC_fascism_party: “RFP”
 KMC_fascism_party_long: “ロシア・ファシスト党”
 KMC_national_socialism_party: “RFP”
 KMC_national_socialism_party_long: “ロシア・ファシスト党”

 KMC_conservative_democracy: “カムチャツカ”
 KMC_conservative_democracy_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_authoritarian_democracy: “カムチャツカ”
 KMC_authoritarian_democracy_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_ultranationalism: “カムチャツカ”
 KMC_ultranationalism_DEF: “太平洋艦隊”
 KMC_liberal_democracy_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_conservative_democracy_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_authoritarian_democracy_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_ultranationalism_ADJ: “カムチャツカ”
 KMC_social_democracy_party: “RNP”
 KMC_social_democracy_party_long: “ロシア人民党”
 KMC_liberal_democracy_party: “DPS”
 KMC_liberal_democracy_party_long: “シベリア民主党[Demokraticheskaya Partiya Sibiri]”
 KMC_conservative_democracy_party: “PRS”
 KMC_conservative_democracy_party_long: “社会改革党[Partiya Sotsial’noy Reformy]”
 KMC_authoritarian_democracy_party: “ユマシェフ派”
 KMC_authoritarian_democracy_party_long: “ユマシェフ派”
 KMC_ultranationalism_party: “RFP”
 KMC_ultranationalism_party_long: “ロシア・ファシスト党[Rossiyskaya Fashistskaya Partiya]”

ポニーロン

OMO_Harmonious_State: “ポニーロン”
 OMO_Harmonious_State_DEF: “ポニーロン・シベリア調和社会主義共和国”
 OMO_Harmonious_State_ADJ: “調和主義”
 OMO_Harmonious_State_SIB: “シベリア調和社会主義共和国”
 OMO_Harmonious_State_SIB_DEF: “シベリア調和社会主義共和国”
 OMO_Harmonious_State_SIB_ADJ: “シベリア”
 OMO_Harmonious_State_RUS: “調和社会主義共和国連邦”
 OMO_Harmonious_State_RUS_DEF: “調和社会主義共和国連邦”
 OMO_Harmonious_State_RUS_ADJ: “ロシア”
 BRY_IRK_Harmonious: “バイカル”
 BRY_IRK_Harmonious_DEF: “バイカル州”
 BRY_IRK_Harmonious_ADJ: “バイカル”
 OMO_2022_despotism_party: “???”
 OMO_2022_despotism_party_long: “???”
 OMO_2022_communist_party: “VKP(b)”
 OMO_2022_communist_party_long: “全連邦共産ポニー(ボリシェヴィキ)”
 OMO_2022_socialist_party: “VKP(b) – リューディ”
 OMO_2022_socialist_party_long: “VKP(b) – 人間派”
 OMO_2022_social_democracy_party: “VKP(b) – ポニー”
 OMO_2022_social_democracy_party_long: “VKP(b) – ポニー派”

コメント

タイトルとURLをコピーしました